упис

К О Н К У Р С
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА НА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ АКАДЕМИЈИ ЛИКОВНИХ УМЈЕТНОСТИ У ТРЕБИЊУ

OПШТЕ ОДРЕДБЕ

 1. ОСНОВНИ УСЛОВ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ  ПРВЕ ГОДИНЕ ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА ЈЕ ЗАВРШЕНО ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ СРЕДЊОШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ И БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО ОБРАЗОВАЊЕ У ИНОСТРАНСТВУ.
4

КАНДИДАТИ КОЈИ КОНКУРИШУ ЗА УПИС , ПОЛАЖУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

2. РЕДОСЛИЈЕД КАНДИДАТА ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПРВЕ ГОДИНЕ ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА УТВРЂУЈЕ СЕ НА ОСНОВУ : ОПШТЕГ УСПЈЕХА ИЗ СВИХ ПРЕДМЕТА СВИХ РАЗРЕДА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И УСПЈЕХА НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ

 1. Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године првог циклуса студија утврђује се на основу:
 • општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе) и
 • резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 10 (десет).

На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова.

По оба  критеријума могуће је остварити највише 100 (сто) бодова.

 1. Реализацију пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности и утврђивање редослиједа кандидата (ранг-листе) обавља комисија за упис студената факултети/академије универзитета у сарадњи са централном комисијом за упис на студијске програме универзитета.
 2. Избор кандидата се врши према укупном броју бодова по оба критеријума на ранг-листи.

У случају истог укупног броја бодова два или више кандидата, предност има кандидат са већим бројем бодова оствареним на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

 1. ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ САМОФИНАНСИРАЈУ ТРОШКОВЕ СТУДИЈА И СТУДЕНТЕ СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ ЗА СТУДИЈСКЕ ПРOГРАМЕ ПРВОГ И ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА НА ЈАВНИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЗА АКАДЕМСКУ 2021/22. ГОДИНУ УТВРЂУЈЕ СЕ, ОДЛУКОМ УПРАВНОГ ОДБОРА ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ.
 2. НАКНАДА ЗА ТЕХНИЧКЕ УСЛУГЕ И ДИРЕКТНЕ МАТЕРИЈАЛНЕ ТРОШКОВЕ У ВЕЗИ СА ПОЛАГАЊЕМ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА, ИЗНОСИ 70,00 МАРАКА И УПЛАТА ЋЕ СЕ ВРШИТИ  ПРЕМА ОДЛУЦИ УПРАВНОГ ОДБОРА УНИВЕРЗИТЕТА , А ИНСТРУКЦИЈУ ЋЕ КАНДИДАТИ ДОБИТИ У СТУДЕНТСКОЈ  СЛУЖБИ АКАДЕМИЈЕ.
 3. КАНДИДАТИ СУ ОБАВЕЗНИ ДА  НА ПОЛАГАЊЕ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ИСПИТА ПОНЕСУ ЛИЧНА ДОКУМЕНТА ( ЛИЧНУ КАРТУ ИЛИ ПАСОШ ) И ПРИБОР ЗА РАД ( УГАЉ ОЛОВКЕ, УЉАНЕ БОЈЕ , ТЕМПЕРЕ , ПАПИР ЗА ЦРТАЊЕ И СЛ.)

       4.ПРИЛИКОМ УПИСА/ПРИЈАВЕ НА ПРВОМ ЦИКЛУСУ СТУДИЈА, КАНДИДАТ ЈЕ ДУЖАН ПОДНИЈЕТИ ПРИЈАВУ И ПРИЛОЖИТИ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА, И ТО:

      (1) Извод из матичне књиге рођених;

      (2) Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци

      (3) Оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригиналну диплому о положеном матурском, односно завршном испиту и обавезно – МАПУ  У ТВРДОМ ПОВЕЗУ , СА НАЈМАЊЕ 10 РАДОВА , БЕЗ ОБЗИРА НА ТЕХНИКУ .

      (4) Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности.

    5. КАНДИДАТИ КОЈИ СУ СТЕКЛИ ПРАВО УПИСА ДУЖНИ СУ ДА ПРИЛИКОМ УПИСА ПРИЛОЖЕ ЉЕКАРСКО УВЈЕРЕЊЕ, КОЈЕ ЋЕ ПОРЕД ОПШТЕГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА , САДРЖАТИ  И ПРЕГЛЕД ПСИХОЛОГА .

     6. КАНДИДАТ КОЈИ ЈЕ ОСТВАРИО ПРАВО НА УПИС , А У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ НИЈЕ ИЗВРШИО УПИС , ГУБИ ТО ПРАВО , А УМЈЕСТО ЊЕГА, ТО ПРАВО НА УПИС, СТИЧЕ СЛЕДЕЋИ КВАЛИФИКОВАНИ КАНДИДАТ НА РАНГ ЛИСТИ.

      КАНДИДАТ КОЈИ СЕ УПИШЕ НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПРВЕ ГОДИНЕ ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА , ПРИЛИКОМ ЕВЕНТУАЛНОГ ИСПИСА , НЕМА ПРАВО НА ПОВРАТ УПЛАЋЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ТРАЈЕ 2 ДАНА И САСТОЈИ СЕ ОД :

 1. ТЕСТА ОПШТЕ ИНФОРМИСАНОСТИ И КУЛТУРЕ И ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТОМ  (ПРВИ ДАН) 9 – 10.30 ЧАСОВА ;

  ЦРТАЊА ПОРТРЕТА ПО МОДЕЛУ  (ТЕХНИКА – УГАЉ , ОЛОВКА  ИЛИ ПЕРО – ТУШ   ОД 14 ДО 19 ЧАСОВА – ПРВИ ДАН.   
 1. СЛОБОДНА КОМПОЗИЦИЈА ) ОД 9 –  13   И СЛИКАЊА – МРТВА ПРИРОДА  ОД 15 – 19 ЧАСОВА   ДРУГИ ДАН.

РАСПОРЕД ТЕРМИНА И ВИШЕ ДЕТАЉА О КОНКУРСУ

Конкурс први уписни рок

Конкурс други уписни рок

Конкурс трећи уписни рок