упис

К О Н К У Р С
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ПРВОГ, ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА У АКАДЕМСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ НА ЧЛАНИЦИ УНИВЕРЗИТЕТА АКАДЕМИЈИ ЛИКОВНИХ УМЈЕТНОСТИ ТРЕБИЊЕ

На први циклус студија, Академија ликовних умјетности Требиње, у школској 2022/23 години, уписује 8 студената који се финансирају из буџета Р.С. 6 студената на сaмофинансирању и 2 студената-страна држављанина.

На други циклус студија, Академија ликовних умјетности Требиње, у школској 2022/23 години, уписује 8  студената на буџету и 4 студената-самофинансирање .

OПШТЕ ОДРЕДБЕ

 1. Основни услов за упис на студијске програме прве године првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.
4

2.КАНДИДАТИ КОЈИ КОНКУРИШУ ЗА УПИС , ПОЛАЖУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

3.Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године првог циклуса студија утврђује се на основу:

 • општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе) и
 • резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 10 (десет).

На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова.

По оба  критеријума могуће је остварити највише 100 (сто) бодова.

3.1 . Реализацију пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности и утврђивање редослиједа кандидата (ранг-листе) обавља комисија за упис студената чланице универзитета у сарадњи са централном комисијом за упис на студијске програме универзитета.

4. Избор кандидата се врши према укупном броју бодова по оба критеријума на ранг-листи.

У случају истог укупног броја бодова два или више кандидата, предност има кандидат са већим бројем бодова оствареним на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

2.КОНКУРСНИ РОКОВИ

Први уписни рок – Први циклус студија

(1) пријављивање кандидата почиње 20.06.2022. године, а завршава 24.06.2022. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);                                                                                                                                                                                                                  

(2) полагање пријемног испита обавиће се 27.06.2022. године са почетком у 9,00 часова

На Медицинском факултету, Музичкој академији и Академији ликовних умјетности Универзитета у Источном Сарајеву пријемни испит ће бити одржан и 27. и 28. 06. са почетком у 9,00 часова. Термин полагања пријeмног испита за студијски програм Медицина на енглеском језику на Универзитету у Источном Сарајеву  биће накнадно објављен

(3) објављивање резултата конкурса је 29.06.2022. године до 14,00 часова;

(4) упис примљених кандидата почиње 04.07.2022. године, а завршава се 08.07.2022. године;

Други уписни рок – Први циклус студија

Други уписни рок организоваће чланице Универзитета у Источном Сарајеву које у првом року не упишу планирани број студената, а према сљедећим терминима:

(1) пријављивање кандидата почиње 29.08.2022. године, а завршава 02.09.2022. године;                                                                   

(2) полагање пријемног испита је 05.09.2022. године са почетком у 9,00 часова на свим чланицама високошколске установе;

На Музичкој академији и Академији ликовних умјетности Универзитета у Источном Сарајеву пријемни испит биће одржан 05.09. и 06.09.2022. године са почетком у 9.00 часова.

Факултети који нису попунили слободна мјеста у другом уписном року Универзитета у Источном Сарајеву могу организовати и трећи уписни рок по распореду који сами утврде, а на начин да се упис студената заврши до 30.09.2022. године.

(3) објављивање резултата конкурса је до 07.09.2022. године до 14,00 часова;                                                                                      

(4) упис примљених кандидата почиње 12.09.2022. године, а завршава 16.09.2022. године.                                                               

Конкурсни рокови – Други и трећи циклус студија

Конкурс за упис студената на други и трећи циклус студија, отворен је од 20.06.2022. године до 21.10.2022. године, до када ће кандидати моћи предати своје пријаве.

На Универзитету у Источном Сарајеву полагање пријемног испита на другом циклусу студија обавиће се 24. 10. 2022. године са почетком у 9.00 часова, док је објављивање резултата конкурса  26. 10. 2022. године до 14.00 часова. Упис примљених кандидата на другом и трећем циклусу студија почиње 27. 10. 2022. године и завршава се 31. 10. 2022. године. 

 

 

   а. Комисија за упис студената факултета/академија универзитета дужна је да централној комисији за упис достави ранг листе кандидта за упис на студијске програме одговарајућег факултета/академије у року од 24 часа од формирања ранг листе.

Централна комисија за упис доставља сенату универзитета/високе школе јединствени извјештај о упису студента на нивоу универзитета/високе школе.

   б. Кандидат је остварио право на упис уколико се на ранг листи пласира у оквиру броја утврђеног Конкурсом за упис.

Кандидат који је остварио право на упис, а у предвиђеном року није извршио упис губи то право, а умјесто њега право на упис стиче сљедећи квалификовани кандидат на ранг-листи.

Уколико се кандидат налази на ранг-листи до броја који је Конкурсом утврђен за упис, остварио је право на упис и дужан је приликом уписа приложити љекарско увјерење.

 Ранг-листа објављује се на огласној табли и интернет страници факултета/академије Универзитета/високе школе.

   в. Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право приговора декану факултета/академије, у року од 24 часова од објављивања ранг-листе на огласној табли, односно интернет страници факултета/академије универзитета/високе школе.

  Одлука по приговору донoси се у року од два дана  (48 сати) од дана подношења приговора за први циклус студија или 3 дана од подношења приговора, за други циклус студија и саопштава се подносиоцу приговора и објављује на огласној табли /веб страници организационе јединице/ универзитета/високе школе.

 

1.ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

1.1. Висина школарине за студенте који самофинансирају трошкове студија, ванредне студенте и студенте стране држављане првог, другог и трећег циклуса студија на јавним високошколским установама утврђује се одлуком управних одбора високошколске установе.

1.2. Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности износи 60,00 КМ за студијске програме чланица Универзитета у Источном Сарајеву, осим на академијама Универзитета у Источном Сарајеву и Мeдицинском факултету у Фочи, гдје износи 70,00 КМ.

Уплата  ће се вршити према одлуци управног одбора Универзитета, а инструкцију ће кандидати добити у чланицама Универзитета. 

Кандидат који се упише на студијски програм прве године првог, другог и трећег циклуса студија приликом евентуалног исписа нема право на поврат уплаћених финансијских средстава.

1.3. Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу лична документа (личну карту или пасош).

1.4. Приликом уписа/пријаве на први циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедеће документе, и то:

(1)извод из матичне књиге рођених;

(2)увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;

(3)оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригиналну диплому о положеном матурском, односно завршном испиту (или овјерена копија уколико кандидати конкуришу на два или више студијских програма у складу са тачком 9.11. Конкурса);

Кандидати који конкуришу у складу са тачком 9.11 Конкурса на Универзитету у Источном Сарајеву, приликом достављања овјерене копије свједочанстава и овјерене копије дипломе о положеном матурском, односно завршном испиту, приликом предаје докумената на увид достављају оргиналне документе;

(4)доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности;

(5)љекарско увјерење приликом пријаве на Универзитет у Источном Сарајеву, подносе кандидати:

 • за Медицински факултет у Фочи, издато од стране Студентске поликлинике Медицинског факултета у Фочи;
 • за Факултет физичког васпитања и спорта Пале;

1.5. Право пријаве на конкурс за упис на други циклус студија вреднованих са 60 ECTS бодова имају кандидати који су претходно завршили први циклус одговарајућих академских студија и стекли најмање 240 ECTS бодова. Право пријаве на конкурс за упис на други циклус студија вреднованих са 120 ECTS бодова имају кандидати који су претходно завршили први циклус одговарајућих академских студија и стекли најмање 180 ECTS бодова.

1.6. Приликом уписа/пријаве на други циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедеће документе, и то:

 (1)извод из матичне књиге рођених;

 (2)увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;

 (3)оригинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија, односно основном студију (оригинали се достављају на увид приликом предаје докумената);

 (4)увјерење о положеним испитима на првом циклусу студија, односно основном студију;

 (5)наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету);

 (6)доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности.

 

     

 • Кандидати ће на интернет-страницама универзитета имати увид у посебне услове које прописују факултети/академија, податке о смјеровима/усмјерењима унутар студијског програма, податке о звањима која се стичу завршетком студијског програма, као и висини школарине у академској 2022/23. години

         СТУДЕНТИ СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ ТРЕБА ДА НОСТРИФИКУЈУ СВЈЕДОЧАНСТВА И ДИПЛОМУ.

 

 1. КАНДИДАТИ СУ ОБАВЕЗНИ ДА  НА ПОЛАГАЊЕ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ИСПИТА ПОНЕСУ ЛИЧНА ДОКУМЕНТА  ( ЛИЧНУ КАРТУ ИЛИ ПАСОШ ) И ПРИБОР ЗА РАД  (УГАЉ ОЛОВКЕ, УЉАНЕ БОЈЕ , ТЕМПЕРЕ , ПАПИР ЗА ЦРТАЊЕ И СЛ.)

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ зА ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА ТРАЈЕ 2 ДАНА И САСТОЈИ СЕ ОД :

 1. ТЕСТА ОПШТЕ ИНФОРМИСАНОСТИ И КУЛТУРЕ И ИНТЕРВЈУА СА КАНДИДАТОМ  9 – 10.30 ЧАСОВА                                                                Интервју са кандидатима ће се обавити одмах након теста (први дан).
 2. ЦРТАЊА ПОРТРЕТА ПО МОДЕЛУ  (ТЕХНИКА – УГАЉ , ОЛОВКА  ИЛИ ПЕРО – ТУШ   ОД 14 ДО 19 ЧАСОВА – ПРВИ ДАН.  
 3. СЛИКАЊА – МРТВА ПРИРОДА  ОД 9 –  13 ЧАСОВА ДРУГИ ДАН.
 4. СЛОБОДНА КОМПОЗИЦИЈА  ОД 15 – 19 ЧАСОВА  ДРУГИ ДАН.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС СТУДИЈА ТРАЈЕ 1 ДАН И РЕАЛИЗУЈЕ  СЕ:

 

 

1) Пријемном испиту приступају кандидати са завршеним одговарајућим образовањем у четверогодишњем трајању (студиј првог циклуса ).

2) Пријемни испит представља јединствену цјелину.

3) Кандидат је дужан да десет дана прије приступања на пријемни испит достави комисији на увид :

 

     Портфолио ( радови уже области, презентација рада ( фото, видео, ЦД,…) са назнаком области за коју конкурише ( сликарство, вајарство, графика, графички дизајн) ).

4) Биографске податке и податке о излагачкој активности.

5) Приједлог теме дипломског рада ( са назнаком ментора ).

6) Пријемни испит се реализује са кандидатима који су испунили претходне услове.

7) Испитну комисију чине три наставника из области за коју кандидат конкурише.          Комисију бира Наставно – умјетничко вијеће на приједлог вијећа катедри.

8) Испит се реализује у форми интервјуа са кандидатом. Кандидат је дужан да пред комисијом презентује досадашњи рад., образложи предлог теме и одговори на питања комисије.

РАСПОРЕД ТЕРМИНА И ВИШЕ ДЕТАЉА О КОНКУРСУ

Конкурс први уписни рок

Конкурс други уписни рок

ПЛАКАТ